Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

W dniu 11 października 2018 roku Dyrektor Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach podpisała Umowę o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0350/18-00/708/2018/490 Projektu pozakonkursowego nr POIS.09.01.00-00-0350/18 pn. "Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

W wyniku realizacji projektu, Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach zostanie doposażony w wysokiej jakości sprzęt i aparaturę medyczną tj.: kardiomonitory - 4 szt., defibrylator, respirator, USG, aparaty do podgrzewania płynów infuzyjnych - szt. 2, pulsoksymetry - szt. 2, kapnografy - szt.2, zestaw do trudnej intubacji, zestawy do intubacji i wentylacji - 2 szt.

  • Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 264 782,40 PLN
  • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 264 782,40 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich wynosi : 225 065,04 PLN

Głównym celem planowanej inwestycji jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.

Doposażenie pozwoli na rozszerzenie bazy sprzętowej, skrócenie czasu i zwiększenie skuteczności diagnostyki i leczenia. Nastąpi poprawa dostępności do świadczeń dla osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, jakości i komfortu leczenia oraz usprawnienie pracy personelu.

Zdjęcia sprzętu i urządzeń medycznych:

Zdjęcia z podpisania umowy (11.10.2018):